Sekretesspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmänt

Följande ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår webbplats. Personlig information är all data med vilken du kan identifieras personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd kan hittas i vår integritetspolicy nedan.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

De data som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör. Operatörens kontaktuppgifter finns i webbplatsens obligatoriska lagkrav.

Hur samlar vi in dina data?

Vissa data samlas in när du lämnar dem till oss. Detta kan till exempel vara data som du fyller i på ett kontaktformulär.

Andra data samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa data är främst tekniska data, såsom vilken webbläsare och operativsystem du använder eller när du gick in på sidan. Dessa data samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data till?

En del av datan samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Andra data kan användas för att analysera hur besökarna använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina data?

Du har alltid rätt att begära information om dina lagrade data, dess ursprung, mottagare och ändamål med insamlingen utan kostnad. Du har också rätt att begära att de ska rättas, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss med adressen som anges i lagkravet om du har ytterligare frågor om integritet och dataskydd. Du kan också naturligtvis lämna in ett klagomål till behöriga tillsynsmyndigheter.

Analys och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser göras av ditt surfningsbeteende. Detta sker främst genom användning av cookies och analysverktyg. Analysen av ditt surfningsbeteende är vanligtvis anonym, dvs. vi kommer inte att kunna identifiera dig utifrån dessa data. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljer finns i vår integritetspolicy under rubriken "Tredjepartsmoduler och analys".

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig nedan om hur du utnyttjar dina alternativ i detta avseende.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är all data med vilken du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vänligen observera att data som överförs via internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan vara föremål för säkerhetsintrång. Fullständigt skydd av dina data från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Information om ansvarig part för denna webbplats

Den part som är ansvarig för att behandla data på denna webbplats är:

48DESIGN GmbH
Gartenstraße 4
D-75045 Walzbachtal
(Kreis Karlsruhe)

Telefon: +49 (0) 721 27 66 422 - 0
E-post: ed.ngised84@ofni

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för att behandla personuppgifter (namn, e-postadresser, etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till behandlingen av dina data

Många dataskyddsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt. Ett informellt e-postmeddelande som framför denna begäran är tillräckligt. De data som behandlats innan vi får din begäran kan fortfarande bearbetas enligt lag.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheter

Här har begåtts ett brott mot dataskyddslagstiftningen kan den berörda personen lämna in ett klagomål hos de behöriga tillsynsmyndigheterna. Den behöriga tillsynsmyndigheten för ärenden som rör dataskyddslagstiftning är dataskyddsombudet för den tyska delstaten där vårt företag har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få data som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller i uppfyllandet av ett avtal automatiskt levererat till dig själv eller till en tredje part i ett standard, maskinläsbart format. Om du kräver direkt överföring av data till en annan ansvarig part görs detta endast i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som de förfrågningar du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad förbindelse i webbläsarens adressrad när den ändras från "http://" till "https://" och låssymbolen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data du överför till oss inte läsas av tredje parter.

Krypterade betalningar på denna webbplats

Om du ingår ett avtal som kräver att du skickar oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för direktdebitering), kommer vi att behöva dessa data för att behandla din betalning.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmetoder (Visa / MasterCard, direktdebitering) utförs endast via krypterade SSL- eller TLS-förbindelser. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressrad när den ändras från "http://" till "https://" och låssymbolen i webbläsarens rad är synlig.

För krypterad kommunikation kan betalningsdetaljerna du skickar till oss inte läsas av tredjeparter.

Information, blockering, radering

Du har enligt lag rätt att när som helst kostnadsfritt få information om alla dina personuppgifter som lagras samt dess ursprung, mottagare och ändamål med bearbetning. Du har också rätt att få dessa data rättade, blockerade eller raderade. Du kan när som helst kontakta oss med adressen som anges i vår lagliga information om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot reklammejl

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publiceras i samband med webbplatsens lagkrav avseende att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta specifika rättsliga åtgärder om oombedd reklammateriel, såsom e-post-spam, tas emot.

3. Dataskyddsombud

Lagstadgat dataskyddsombud

På grund av storleken på vårt företag har vi för närvarande inte utsett en dataskyddsombud ("Datenschutzbeauftragter") för vårt företag.

4. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte några virus. Cookies hjälper till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder kallas "sessioncookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir i enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies möjliggör att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen igen.

Du kan konfigurera din webbläsare för att informera dig om användningen av cookies så att du kan besluta från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras för att automatiskt acceptera cookies under vissa förutsättningar eller alltid avvisa dem, eller för att automatiskt radera cookies när du stänger din webbläsare. Avaktivering av cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Cookies som är nödvändiga för att möjliggöra elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (som varukorgen) sparas enligt Art. 6 punkt 1 bokstav f i DSGVO/GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa en optimerad och tekniskt felfri service. Om andra cookies (som används för att analysera ditt surfande) också lagras, behandlas de separat i denna integritetspolicy.

Loggfil för server

Webbtjänsteleverantören samlar automatiskt in och sparar information som din webbläsare automatiskt skickar till oss i "loggfilen för server". Dessa är:

  • Webläsartyp och webläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Referrer URL
  • Det värdnamn som användes på den huvudanslutande datorn
  • Tidpunkt för serverbegäran
  • IP-adress

Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med uppgifter från andra källor.

Grunden för dataprocessering är Art. 6 (1) (b) i DSGVO/GDPR, som tillåter dataprocessering för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som föregår ingåendet av ett avtal.

Kontaktformulär

Om du skickar oss frågor via kontaktformuläret kommer vi att samla in de uppgifter du anger på formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du lämnar, för att besvara din fråga och eventuella följdfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt tillstånd.

Vi kommer därför att behandla alla uppgifter du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt Art. 6 (1)(a) DSGVO/GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande som begär detta räcker. De uppgifter som behandlas innan vi tar emot din förfrågan kan fortfarande lagligt behandlas.

Vi kommer att behålla de uppgifter du lämnar på kontaktformuläret tills du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke för deras lagring eller ändamålet för deras lagring inte längre är relevant (t.ex. efter att ha uppfyllt din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt de som rör obligatoriska dataretentionsperioder, påverkas inte av denna bestämmelse.

Dataprocessering (kund- och kontraktsdata)

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att etablera eller ändra rättsliga förhållanden med oss (grunddata). Detta görs baserat på Art. 6 (1) (b) i DSGVO/GDPR, som tillåter dataprocessering för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som föregår ingåendet av ett avtal. Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som behövs för att möjliggöra din åtkomst till vår tjänst eller för att fakturera dig för samma.

Insamlat kunddata raderas efter slutförandet av beställningen eller upphörandet av affärsförhållandet. Juridiska förvaringstider förblir opåverkade.

Överförande av data vid ingående av avtal med onlinebutiker, återförsäljare och e-handel

Vi överför personuppgifter till tredje parter endast i den mån som krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal, t.ex. för att företag som betrods med att leverera varor till din plats eller banker som betrods med att behandla dina betalningar. Dina data kommer inte att överföras för något annat syfte om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till det. Dina data kommer inte att lämnas ut till tredje parter för reklamsyften utan ditt uttryckliga samtycke.

Grunden för dataprocessering är Art. 6 (1) (b) i DSGVO/GDPR, som tillåter dataprocessering för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som föregår ingåendet av ett avtal.

Dataöverföring vid registrering för tjänster och digitalt innehåll

Vi överför personuppgifter till tredje parter endast i den mån som krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal med oss, t.ex. för att banker som betrods med att behandla dina betalningar.

Dina data kommer inte att överföras för något annat syfte om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till det. Dina data kommer inte att lämnas ut till tredje parter för reklamsyften utan ditt uttryckliga samtycke.

Grunden för dataprocessering är Art. 6 (1) (b) i DSGVO/GDPR, som tillåter dataprocessering för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som föregår ingåendet av ett avtal.

5. Analys och annonsering

Matomo Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Matomo. Eftersom vi själva värdar instansen överförs inte de nödvändiga datan till tredje parter.

Matomo Analytics använder så kallade cookies. Detta är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs till vår server och lagras där.

Matomo Analytics-cookies lagras på grundval av Art. 6 punkt 1 lit. f i DSGVO/GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen för IP-anonymisering på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress endast sparas i förkortat format och inte tillåter några slutsatser att dras om dig som person.

Google Ads och Google Conversion Tracking

Denna webbplats använder Google Ads. Ads är ett onlineannonsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Vi använder oss av så kallad konverteringsspårning som en del av Google Ads. När du klickar på en annons som serveras av Google, ställer en konverteringsspårningscookie in. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator. Dessa cookies förfaller efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användaren. Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen och cookien ännu inte har förfallit kan Google och webbplatsen avgöra att användaren har klickat på annonsen och fortsatt till den sidan.

Varje annonsör inom Google Ads har en annan cookie. Således kan cookies inte spåras med hjälp av webbplatsen hos en annonsör för Ads. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för de annonsörer som har valt konverteringsspårning. Kunderna informeras om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och omdirigerats till en sida med konverteringsspårningsmärke. Annonsörerna får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du enkelt avaktivera Google Conversion Tracking-cookien genom att ändra dina webbläsarinställningar. Genom att göra det kommer du inte att inkluderas i statistiken över konverteringsspårning.

Konverteringscookies sparas baserat på Art. 6 punkt 1 lit. f i DSGVO/GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

För mer information om Google Ads och Google Conversion Tracking, se Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Du kan konfigurera din webbläsare för att informera dig om användningen av cookies så att du kan besluta från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras för att automatiskt acceptera cookies under vissa förutsättningar eller alltid avvisa dem, eller för att automatiskt radera cookies när du stänger din webbläsare. Avaktivering av cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Rättsligt meddelande | Sekretesspolicy | datakälla: openholidaysapi.data (ODbL)